UBEZPIECZENIE

Szanowni Państwo,

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu placówek oświatowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas: nauki lub pracy, w drodze do szkoły ze szkoły, w domu i w życiu prywatnym , powstałe na terytorium całego świata. Ochroną objęte są również zdarzenia w trakcie zajęć pozalekcyjnych, na koloniach, wycieczkach i obozach organizowanych przez placówkę oświatową.

Ponadto zakres obejmuje nieszczęśliwe wypadki podczas uprawiania sportu (w tym: karate, judo, capoeria, jujitsu, taekwondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikdo)  ramach SKS, UKS oraz pozostałych klubach sportowych, pod warunkiem,  że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu.

Za nieszczęśliwy wypadek uważamy również zawał serca i udar mózgu, usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, poparzenie lub odmrożenie ciała niezależnie od stopnia, pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie, utonięcie, atak epileptyczny oraz omdlenie. 

Zasady likwidacji szkód (szybka ścieżka likwidacji): 

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku  podpisanego przez Ubezpieczonego (opiekuna prawnego) oraz dokumentacji medycznej  (systemem bez powoływania komisji lekarskiej). W uzasadnionych  przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie legitymacji placówki oświatowej. 

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: 801 120 000 lub (+48) 22 501 60 00.   

 

Formy zgłoszenia szkody:

Pisemne za pośrednictwem poczty na adres: 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 

Osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY – Slupsk, ul. Łukasiewicza 6

Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensa  - www.compensa.pl bądź w szkole.

 

 

Script logo