STYPENDIUM SZKOLNE

Szanowni Rodzice, 

informuję o możliwości korzystania w roku szkolnym 2020/2021 z pomocy socjalnej w formie STYPENDIUM SZKOLNEGO. Stypendium może być przyznane uczniom, których dochód netto na 1 osobę w rodzinie za miesiąc sierpień 2020 r. nie przekroczy 528 zł.

Dochód należy wyliczyć na podstawie:

 • wynagrodzenia netto (z zakładu pracy),
 • renty lub emerytury,
 • zasiłku pielęgnacyjnego lub rehabilitacyjnego,
 • alimentów,
 • dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miejskiego,
 • dodatku stałego,
 • zasiłku rodzinnego na dziecko/dzieci,
 • świadczeń przedemerytalnych. 

     Do wniosku prosimy dołączyć:

 • dokumenty lub ich kopie, na podstawie których został wyliczony dochód;
 • w przypadku osób bezrobotnych- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (nawet jeśli nie korzystają ze świadczeń urzędu);
 • zaświadczenie z MOPR o korzystaniu ze świadczeń (opieka oraz zasiłek rodzinny) lub nie korzystaniu ze świadczeń.

Wniosek oraz dokumenty, na podstawie których został wyliczony dochód (za miesiąc sierpień) należy złożyć osobiście u pedagoga do dnia 

15 września 2020 r. (termin nieprzekraczalny!)

Wnioski o stypendium należy pobrać u pedagoga szkolnego.

Opisane przez rodziców FAKTURY VAT, RACHUNKI IMIENNE będące dowodem poniesionych wydatków na cele edukacyjne, w ramach realizacji stypendium szkolnego, należy gromadzić od dnia 01 września 2020 r.

Decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego wydawane są na okres od września do grudnia i od stycznia do czerwca - w tym czasie realizujemy stypendium. Faktury za zakupy dokonane przed 01 września 2020 r. nie będą mogły być realizowane.

Zainteresowanych Rodziców proszę o kontakt przez e-dziennik w celu ustalenia terminu spotkania.

pedagog szkolny Małgorzata Warmińska

Script logo