REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

13 maja 2019 r. o godz. 8.00 rozpoczyna się  rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych i  oddziałów ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych Miasta Słupska na rok szkolny 2019/2020. Rekrutacja odbywa się poprzez system elektroniczny NABO.
Link do strony: https://ponadgimnazjalne-slupsk.nabory.pl/ dla absolwentów gimnazjum
Link do strony: https://ponadpodstawowe-slupsk.nabory.pl/ dla absolwentów szkół podstawowych

W rekrutacji elektronicznej bierze udział 16 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk:
    • 4 licea ogólnokształcące,
    • 1 liceum sztuk plastycznych,
    • 5 techników,
    • 5 branżowych szkół I stopnia,
    • 1 branżowa szkoła specjalna I stopnia,

Rekrutacja odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych     i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020.
Uczeń zakłada konto samodzielnie.
Wypełnienie obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej wymaga ułożenia listy preferencji kandydata (oferty szkół w stronie każdej szkoły). Na jej 1. pozycji powinien znaleźć się oddział – klasa w szkole, na której uczniowi najbardziej zależy, w której chciałby się uczyć. Jednocześnie można ubiegać się o miejsce tylko w trzech szkołach, ale w wielu oddziałach w każdej z nich. Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata system będzie je przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do którego oddziału z listy preferencji kandydat się zakwalifikuje. Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na dostanie się do szkoły, nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów.
Wydrukowany z systemu NABO wniosek uczeń dostarcza do szkoły wskazanej na pierwszym miejscu na liście  preferencyjnej.
Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia OKE o wyniku egzaminów zewnętrznych uczeń uzupełnia swój wniosek o kopie tych dokumentów.
Zakwalifikowanie się do danego oddziału nakłada konieczność uzupełnienia wniosku o oryginały tych dokumentów w szkole, do której uczeń jest zakwalifikowany.

Script logo