O PROJEKCIE SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone

w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań. 

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. 

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie. 

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Dnia 30 października 2018 r. nasza szkoła została przyjęta do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

Podejmując systematyczne działania na rzecz zdrowia poprzez: promocję zdrowego stylu życia, tworzeniu dobrego klimatu i warunków do wszechstronnego rozwoju oraz dobrego samopoczucia, staramy się działać według zasad Szkoły Promującej Zdrowie.

Edukacja zdrowotna w naszej szkole stanowi ważny element programu nauczania i wychowania. 

W roku szkolnym 2020/2021 minęły 3 lat naszych intensywnych działań w ramach programu szkoły Promującej Zdrowie. 

We wrześniu 2021 r po dokonaniu podsumowania dotychczasowej działalności oraz po przeprowadzeniu autoewaluacji z zakresu badań klimatu społecznego szkoły oraz realizacji edukacji zdrowotnej i programu profilaktyki dla uczniów, zespół do spraw promocji zdrowia razem ze szkolnym koordynatorem, podjął starania o uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. 

W październiku 2021r. złożyliśmy do Kuratorium Oświaty w Gdansku wniosek o nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie wraz z raportem z autoewaluacji oraz planem działan. 

Mając na uwadze obecny, trudny okres pandemii COVID-19 oraz zmian, które nastąpiły po okresie izolacji związanej ze zdalnym nauczaniem, po przeprowadzeniu autoewaluacji wybrane zostały 2 problemy priorytetowe: 
- Osłabienie relacji rówieśniczych spowodowane izolacją w czasie pandemii Covid-19
- Usłyszeć ciszę w szkole - problem nadmiernego hałasu w szkole

 

Script logo