NADANIE CERTYFIKATU

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. 

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie  

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto: 

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.  

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.  

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.  

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami. 

Dnia 30 października 2018 r. nasza szkoła została przyjęta do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  

Podejmując systematyczne działania na rzecz zdrowia poprzez: promocję zdrowego stylu życia, tworzeniu dobrego klimatu i warunków do wszechstronnego rozwoju oraz dobrego samopoczucia, staramy się działać według zasad Szkoły Promującej Zdrowie. 

Edukacja zdrowotna w naszej szkole stanowi ważny element programu nauczania i wychowania.  

W roku szkolnym 2020/2021 minęły 3 lat naszych intensywnych działań w ramach programu szkoły Promującej Zdrowie.  

We wrześniu 2021 r po dokonaniu podsumowania dotychczasowej działalności oraz po przeprowadzeniu autoewaluacji z zakresu badań klimatu społecznego szkoły oraz realizacji edukacji zdrowotnej i programu profilaktyki dla uczniów, zespół do spraw promocji zdrowia razem ze szkolnym koordynatorem, podjął starania o uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.  

W dniu 23 listopada 2021 r.
Wojewódzka Kapituła ds. Szkół Promujących Zdrowie przyznała naszej szkole
Wojewódzki Certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie". 

 

Mając na uwadze obecny, trudny okres pandemii COVID-19 oraz zmiany, które nastąpiły po okresie izolacji związanej ze zdalnym nauczaniem, po przeprowadzeniu autoewaluacji wybrane zostały 2 problemy priorytetowe:  

  • Osłabienie relacji rówieśniczych spowodowane izolacją w czasie pandemii Covid-19 
  • Usłyszeć ciszę w szkole - problem nadmiernego hałasu w szkole 


PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 i AUTOEWALUACJA DZIAŁAŃ W SZKOLE PROMUJĄCEJ ZDROWIE:

Script logo