MATEMATYCZNY WSZECHŚWIAT

  • LOGO XXIX Krajowej Konferencji SNM

    LOGO XXIX Krajowej Konferencji SNM

Nauczyciele matematyki naszej szkoły wzięli udział w XXIX Krajowej Konferencji SNM pod hasłem "Matematyczny wszechświat".

Podczas konferencji odbyły się wykłady i warsztaty doskonalące kompetencje zawodowe nauczycieli matematyki w zakresie wiedzy merytorycznej, dydaktycznej i metodycznej.

Szkolenie w łącznym wymiarze 40 godzin obejmowało wykłady, warsztaty, zajęcia z zakresu:

  1. podstawa programowa z matematyki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  2. egzaminy zewnętrzne - egzamin ósmoklasisty, egzaminy maturalne z matematyki;
  3. praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do konkursów i olimpiad;
  4. praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki;
  5. współczesne trendy w pedagogice nauczania.

Teraz nadszedł czas podzielić się nabytą wiedzą z innymi nauczycielami i uczniami.

n-l matematyki Weronika Stefańska i Andrzej Chojnacki

Script logo