DODATKOWE ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCYCH UCZNIÓW

Informacja na temat  dodatkowych zajęć  wspomagających uczniów  klas IV – VIII w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – po powrocie do szkół z nauki zdalnej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

informujemy, że od września do dnia 22 grudnia 2021 r. będą zorganizowane dodatkowe, wspomagające zajęcia dla chętnych uczniów, którzy będą uczęszczać do klas IV–VIII. Zajęcia  mają na celu wspomaganie uczniów w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego . 

Zajęcia będą realizowane stacjonarnie w szkole, w bezpośrednim kontakcie z uczniami – w grupie do 10 osób. Będą odbywały się po zajęciach ujętych w stałym planie lekcji na rok 2021/2022.

Jeżeli na zajęcia wspomagające z danego przedmiotu zgłosi się mniej niż 10 uczniów danego oddziału, zajęcia te będą organizowane w grupach międzyoddziałowych.

Godzina zajęć wspomagających będzie trwać 45 minut.

Zajęcia odbywać się będą z następujących przedmiotów; j. polski, matematyka, j. angielski w wymiarze po 5 godzin dla każdego oddziału w terminie do 22 grudnia.

Warunkiem koniecznym uruchomienia tego rodzaju zajęć jest złożenie przez rodziców pisemnej deklaracji uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkle zajęciach w nieprzekraczalnym terminie do 10 września.
Deklarację należy przekazać wychowawcy klasy. 

 

Script logo