ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE

W naszej szkole prowadzone są zajęcia mające na celu wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży, która z różnych przyczyn- osobowościowych, rozwojowych, środowiskowych- mają problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, co przekłada się na poziom sukcesu osobistego, obraz samego siebie, prawdopodobieństwo występowania nieakceptowanych społecznie zachowań. Problemy emocjonalne, społeczne i „trudne” zachowania często przekładają się na kłopoty z nauką.

W ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne rozwijane są następujące obszary:

- samodzielność,

- samoświadomość czyli budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby (mocne i słabe strony, akceptacja swojej indywidualności, odrębności, tożsamości),

- budowania poczucia własnej wartości i sprawczości w działaniu,

- zainteresowań, hobby,

- motywacja wewnętrzna,

- rozpoznawanie emocji/uczuć własnych i innych osób, identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją, pragnieniem,

- samoregulacja – panowanie nad emocjami, wyrażanie emocji/uczuć w sposób akceptowany społecznie,

- komunikowanie emocji,

- rozładowywanie emocji,

- przestrzeganie norm i obowiązujących zasad,

- samokontrola, ocena własnego zachowania (przyczyn, skutków), praca nad sobą,

- odpowiedzialność,

- rozumienie zachowań/sytuacji społecznych, przyjmowanie perspektywy innych, przewidywanie zachowania innej osoby,

- rozpoznawanie zachowań asertywnych,

- rozumienie komunikacji, efektywne komunikowanie się i nawiązywanie pozytywnych relacji, kultury osobistej, manier, wyrażanie szacunku,

- empatia, cierpliwość, myślenie o innych, słuchanie innych,

- podtrzymywanie przyjaźni,

- radzenie sobie ze stresem,

- rozwiązywanie konfliktów/problemów, podejmowanie wyborów,

- skuteczne współdziałanie w zespole, funkcjonowanie w grupie,

- praca na rzecz innych, niesienie pomocy, udzielanie i wzywanie pomocy.

Beata Andrzejewska

 

Script logo