PLAN PRACY

Od wielu lat w naszej szkole podejmowane są różnorodne działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia. Edukacja prozdrowotna realizowana jest w szkole na wszystkich poziomach nauczania. Stanowi też bardzo ważny element programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły.  

Na podstawie dokonanej diagnozy wstępnej przy użyciu anonimowych ankiet, skierowanych do uczniów wybranych klas, rodziców i pracowników szkoły, a ponadto na podstawie obserwacji oraz konsultacji z nauczycielami stwierdzono, że obszarem wymagającym udoskonalenia są relacje rówieśnicze. W szkole 20% dzieci, czyli 133 badanych, czuje  się nieakceptowana przez grupę rówieśniczą. Uczniowie przyznają, że w niewystarczający sposób potrafią sobie poradzić w sytuacjach konfliktowych i z przejawami agresji, a także gdy są ośmieszane czy przezywane. Istnieje zatem potrzeba zaktywizowania społeczności szkolnej do podejmowania działań propagujących odpowiedzialną i empatyczną postawę wobec siebie i innych. 

Kolejny obszar wymagający korekty to działania mające na celu wzrost zaangażowania rodziców w zakresie realizowanych przez Szkołę działań i inicjowanych przez nią przedsięwzięć.

Script logo