OPIS PROJEKTU

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 03.Edukacja
Działanie: 03.02.Edukacja ogólna
Poddziałanie: 03.02.01.Jakość edukacji ogólnej
Liczba beneficjentów: 2765 (2663-uczniowie/102 nauczyciele)
Zatrudnieni nauczyciele: 162
Koszt całkowity: 4 390 288,99 zł
Dofinansowanie: 4 170 774,54 zł
Czas trwania projektu  01.08.2016-31.07.2018

Tytuł:
Szansa na sukces -podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych


Opis projektu:
Projekt Szansa na sukces obejmuje 2 etapy edukacyjne 1-3 i 4-7. Skierowany jest do uczniów kl .1-7 szkół podstawowych i nauczycieli Miasta Słupsk. Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się we wrześniu 2016 roku i rekrutacja uzupełniająca we wrześniu 2017 r. Wsparciem są objęci zarówno uczniowie mający problemy z nauką poprzez udział w Interaktywnych warsztatach matematycznych, uczniowie zdolni uczestniczą w bloku zajęć: Magia matematyki gdzie rozwijają swoje talenty na warsztatach matematyczno-przyrodniczych, grach i zabawach logicznych, w szkole małych inżynierów-robotyka, zajęciach kodowania, szachach, czy zajęciach : Mały Olimpijczyk. Wszyscy uczestnicy ww. zajęć wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Eksperymentu w Gdyni i Centrum Hewelianum w Gdańsku. Projekt skierowany jest również do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-dzieci z opinią PPP, orzeczeniami o niepełnosprawności lub skierowanymi do kształcenia specjalnego. Dla tej grupy osób przygotowano specjalistyczne zajęcia grupowe-dyslektycy i uczniowie zagrożeni dysleksją, zajęcia terapeutyczne, logopedyczne czy gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia indywidualne: Biofeedbek, Terapia Si. Uczniowie klas I-VI wezmą udział w  zajęciach rozwijających uzdolnienia językowe: Angielski teatrzyk. Podsumowaniem tych zajęć będzie przegląd teatralny, który odbędzie się na koniec realizacji projektu,a wszystkie grupy będą miały możliwość wystawienia swoich spektakli. Szóstoklasiści zostaną objęcia zajęciami zawodoznawczymi, na których będą omawiać ścieżki dalszej kariery zawodowej. W celu uatrakcyjnienia wszystkich zajęć i zachęcenia dzieci do udziału w nich szkoły zostały wyposażone w sprzęt multimedialny w postaci tablic interaktywnych z oprogramowaniem dydaktycznym, projektorów i pomocy dydaktycznych. W projekcie uczestniczą również nauczyciele ,którzy zostali objęci różnymi formami doskonalenia zawodowego: Szkolenie TIK, studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika i Terapia zajęciowa, Surdo i Tyflopedagogika.

Zadania w projekcie
Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych

Zadanie 1 Polubić matematykę-interaktywna matematyka
Zadanie 2 Magia matematyki-zajęcia dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych przedmiotami ścisłymi
Zadanie 3 Rozszerzenie oferty edukacyjno-terapeutycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Zadanie 4 Angielski teatrzyk dla uczniów klas I-VII SP M.Słupsk
Zadanie 5 Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VI SP1,2,3,4,5,6,8,9,10 M.Słupsk
Zadanie 6 Kształcenie nauczycieli-studia podyplomowe
Zadanie 7 Kształcenie cyfrowych kompetencji uczniów i Warsztaty kreatywnego myślenia
Zadanie 8 Podnoszenie kluczowych i cyfrowych kompetencji nauczycieli

 

Script logo