EWALUACJA ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH

W  roku szkolnym  2017/2018 w ramach projektu unijnego „Szansa na sukces-podniesienie  jakości  edukacji  ogólnej  w  słupskich  szkołach podstawowych” odbywały się   Interaktywne warsztaty matematyczne. Z zajęć korzystało 20 uczniów klas III w dwóch dziesięcioosobowych grupach.  W każdej grupie zrealizowano po 30 godzin zajęć.
Głównym celem projektu było wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, będących przyczyną trudności szkolnych, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, zniwelowanie przykrych doświadczeń  związanych z porażkami  ucznia na lekcjach edukacji matematycznej. Dzieci systematycznie uczestniczyły w zajęciach. Wszystkie działania dostosowane były do wieku i możliwości uczniów. Przeprowadzone na początku zajęć testy pokazały z jakimi zagadnieniami uczniowie mają problemy i na nich głównie opierała się tematyka prowadzonych zajęć. Ćwiczenia ugruntowały wiedzę zdobytą na lekcjach, rozwijały rachunek pamięciowy w poznanym zakresie liczbowym, wykorzystywaliśmy zdobytą wiedzę matematyczną w zadaniach, uczyliśmy się stosować pojęcia geometryczne w życiu codziennym. Uczniowie zachęcani byli do nauki i aktywnego udziału w zajęciach poprzez stosowanie ciekawych metod i form pracy, np. zabawy, gry edukacyjne, bajki matematyczne, krzyżówki, wykorzystanie programów, gier matematycznych i logicznych, wykorzystanie zasobu Internetu oraz ćwiczenia interaktywne z tablicą.       
                                                                                 
Małgorzata Semeniuk

Script logo