CELE I ZADANIA

1. SU jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej.

2. Współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu.

3. Broni praw ucznia oraz czuwa nad realizacją ich obowiązków.

4. SU uczestniczy w życiu szkoły poprzez:

>organizowanie działalności pozalekcyjnych uczniów;

>organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych, festynów;

5.Współpracuje z gazetką szkolną.

6. Organizuje czas wolny uczniów poprzez dyskoteki, imprezy sportowe, imprezy kulturalno-oświatowe.

Script logo