"Słupsk w Europie, Europa w Słupsku"

Projekt, którego tytuł brzmi:
„Słupsk w Europie, Europa w Słupsku – mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta” jest projektem wieloaspektowym, dążącym do podjęcia zmian i działań w różnych obszarach działania szkoły. Bezpośrednimi beneficjantami będzie 11 nauczycieli placówki, którzy w
ramach akcji mobilnościowej wezmą udział w szkoleniach organizowanych w krajach UE – na Malcie, w Anglii i Austrii. Będę to szkolenia: językowe oraz metodyczno-jezykowe. Zespół dobrano w taki sposób, by nabyte przez nauczycieli umiejętności i wiedza zostały spopularyzowane we wszystkich działających w szkole zespołach samokształceniowych. Są wśród nich nauczyciele: zintegrowanego nauczania wczesnoszkolnego (3 osoby); przyrody (2 osoby), matematyki (1 osoba); j. obcych (2 osoby), informatyki (1 osoba), biblioteki i etyki (1 osoba), wicedyrektor i nauczyciel polskiego (1 osoba). Przy wyborze uczestników i kursów kierowano się potrzebami i priorytetami szkoły. Potrzeby szkoły związane są z celami projektu, którego chcemy osiągnąć w ramach jego realizacji.
Cele projektu zostały zdefiniowane i dotyczą:
- wzmocnienia europejskiego wymiaru szkoły, i promowania wartości takich jak wielokulturowość, tolerancja, wielojęzyzność
- podniesienia umiejętności językowych pracowników szkoły,
- poszerzenia wiedzy nauczycieli na temat najnowocześniejszych, innowacyjnych metod i form nauczania
- wykorzystywania nowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach
- zmodyfikowania realizowanych programów nauczania celem ich lepszego dopasowania do potrzeb i możliwości uczniów
Udział naszych nauczycieli w zagranicznych kursach przyczyni się do ich rozwoju osobistego oraz zawodowego. Beneficjenci rozwiną swoje kompetencje komunikacyjne w zakresie posługiwania się językiem angielskim i niemieckim, poszerzą zasób wiedzy na temat innowacyjnych metod nauczania, zdobędą nowe pomysły w zakresie materiałów dydaktycznych, w tym innowacji
technologicznych, i metodyki pracy z uczniem. Przełoży się to na zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb uczniów, w tym osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i uczniów migrujących. Uczestnicy projektu nawiążą kontakt z nauczycielami z krajów UE, poznają zasady funkcjonowania instytucji edukacyjnych w innych krajach, wymienią się doświadczeniami, podzielą pomysłami na zwiększenie efektywności nauczania. Kontakt z kadrą pedagogiczną z innych krajów zainicjuje współpracę partnerską ze szkołami UE. Zagraniczne wyjazdy i zdobyta wiedza zostanie wykorzystana na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, nauczanie nowymi metodami, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technologii uatrakcyjni proces kształcenia. Na bazie nawiązanych kontaktów zostaną zainicjowane projekty międzynarodowe, dzięki którym uczniowie będą mieli możliwość rozwoju językowego oraz poznawania innych narodów i kultur.
Wszystkie pozytywne doświadczenia i wiedza przyczynią się do zmodyfikowania obecnych programów nauczania i zostaną wpisane do europejskiego planu rozwoju szkoły w przyszłości. Szkoła Podstawowa nr 5 stanie się bardziej konkurencyjna placówka, będzie uzyskiwała lepsze wyniki nauczania, a współpraca europejska wniesie w nasze środowisko nowy europejski wymiar. Zdobyte przez nauczyciele umiejętności i doświadczenie będą szeroko rozpowszechniane wśród pozostałych nauczycieli szkoły, a wynikające z nich pomysły zostaną włączone w plany pracy poszczególnych nauczycieli, plan pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy szkoły i program wychowawczy placówki.
Zarządzenie projektem będzie odbywać się przez cały okres trwania projektu, obejmie całość niezbędnych działań koncepcyjnych, planistycznych, wykonawczych i kontrolnych. Na etapie planowania podzielono role w projekcie pomiędzy uczestników, uwzględniając ich wcześniejsze doświadczenie i kompetencje merytoryczne i społeczne. Wszystkie zaplanowane przez szkołę mobilności zostaną poprzedzone wieloaspektowym przygotowaniem do kursów, tak, by uczestnicy mogli z każdego wyjazdu wynieść jak najwięcej korzyści dla osobistego rozwoju zawodowego oraz rozwoju naszej szkoły w przyszłości. Planujemy przeprowadzenie szeregu spotkań poza naszą instytucją w celu dzielenia się rezultatami projektu. Spotkania te będą obejmowały lekcje otwarte, szkolenia metodyczne, konkursy, imprezy, wystawy, które zostaną przeprowadzone zarówno w naszej szkole jak i w Akademii Pomorskiej, Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Językowym Oxford. Odbiorcami zaplanowanych działań będą nauczyciele szkół z naszego miasta i regionu, rodzice uczniów, studenci, uczniowie innych szkół podstawowych w Słupsku. Wszystkie zaplanowane w projekcie działania będą możliwe dzięki wyjazdom nauczycieli na zagraniczne szkolenia językowe i metodyczne.
Realizacja Projektu przyczyni się do wprowadzenia wymiaru europejskiego naszej placówki i podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym i na arenie międzynarodowej.

 

Script logo