A A A

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

W ramach zajęć korekcyjno - kompensacyjnych uczestniczą dzieci mające trudności w opanowaniun umiejętności czytania, pisania, liczenia.

Celam zajęć jest usprawnienie zaburzeń funkcji psycho-motorycznych, mających istotny wpływ na proces uczenia się np.: usprawnianie analizatora słuchowego, wzrokowego, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej, doskonalenie techniki czytania, czytanie ze zrozumieniem, usprawnianie grafomotoryki, doskonalenie umiejętności matematycznych, pokonywanie trudności.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone są w gabinetach B-16 i B-23 (korytarz przy bibliotece).

Kameralna atmosfera w zasobnie wyposażonych gabinetach sprzyja owocnej pracy.

 

Zainteresowanie rodzice losem swojego dziecka zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli reedukatorów (dyżury raz w m-cu przed zebraniem w klasach 16.00 - 17.00 w w/w gabinetach).

 

Zajęcia prowadzą reedukatorzy:

mgr Helena Kaczmarek

mgr Artur Szewc