A A A

SCRATCH - KONKURS

 

REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO

 


Dla klas 1-3: Autorska prezentacja komputerowa wykonana w Scratchu

Dla klas 4-6: Autorska gra komputerowa wykonana Scratchu

 

 

I ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5, Stowarzyszenie Edukacyjne „PIĄTKA” i COOLTURKA

 

II ADRESAT KONKURSU

W konkursie mogą brać udział uczniowie naszej szkoły (SP5) klas 1-3 w kategorii prezentacja (czyli pokaż co potrafisz w scratchu) oraz 4-6 w kategorii gra (zaprojektuj grę).

 

III CELE KONKURSU

Wyzwalanie aktywności poznawczej uczniów uzdolnionych informatycznie.

Umożliwienie uczniom uzdolnionym wykazania się swoimi umiejętnościami i udzielenie im wsparcia w dalszym rozwoju.

Pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań programistycznych dzieci.

Szerzenie wiedzy i kultury informatycznej wśród uczniów szkoły podstawowej

Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec problemów informatycznych.

 

IV KOMISJA KONKURSU

1. Skład Komisji Konkursu zostanie ustalony po nadesłaniu wszystkich prac. Zadaniem jest ocena prac uczestników oraz wyłonienie zwycięzców.

2. Werdykt Komisji jest ostateczny.

 

V PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Zadanie konkursowe PREZENTACJA polega na przygotowaniu prezentacji mającej postać programu komputerowego utworzonego w Schratch’u.

Zadanie konkursowe GRA polega na przygotowaniu gry mającej postać programu komputerowego utworzonego w Schratch’u.

 

VI STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs jest konkursem dwuetapowym

o Etap pierwszy:

ma za zadanie wyłonienie 3 najlepszych prezentacji i gier

autorami pracy mogą być maksymalnie dwie osoby,

o Etap drugi:

Prezentacja pracy przed komisją, omówienie wykorzystanych skryptów i ewentualne odpowiedzi na pytania Komisji Konkursowej,

Komisja oceniać będzie sposób zaprezentowania tematu (zawartość merytoryczna, kreatywność ujęcia, sprawność techniczna),

prace będą oceniane w oparciu o kryteria podane przez Komisję Konkursową.

Kryteria merytoryczne:

zawartość merytoryczna,

kompozycja,

dodatkowe walory (oryginalność).

Kryteria techniczne:

forma prezentacji lub gry (czytelność, stopień wykorzystania dodatkowych efektów specjalnych, rozwiązania graficzne).

UWAGA: Prace konkursowe powinny być dziełami autorskimi. Wszelkie zapożyczenia z prac innych autorów są zabronione, a udowodnione naruszenie prac autorskich skutkuje dyskwalifikacją.

 

VII TERMINARZ KONKURSU

Pierwszy etap do 27.05.2016 r. – przesłanie pliku na adres email: szp5@poczta.onet.pl z tematem KONKURS SCRATCH; w opisie należy podać IMIĘ NAZWISKO, KLASĘ, KATEGORIĘ, KRÓTKI OPIS,

Drugi etap 6.06.2016 r. – prezentacja prac przez zwycięzców, wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród.

 

VIII ZGŁASZANIE DO KONKURSU

Wysłanie pracy na email jest równoznaczne ze zgłoszeniem do konkursu. Uczeń ewentualnie rodzic - opiekun po przesłaniu pracy zostaną poinformowani o przyjęciu do konkursu.

 

IX MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Drugi etap konkursu Prezentacja Pracy oraz wręczenie nagród odbędzie się Sali informatycznej B3 o dokładnej godzinie uczestnicy zostaną poinformowani

 

X NAGRODY

Laureaci otrzymają nagrodę rzeczową i dyplom, ewentualne wyróżnienia oraz podziękowania za udział.

 

XI UWAGI KOŃCOWE

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

2. O ewentualnej zmianie terminu i miejscu podsumowania konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie www.sp5.pl w dziale KONKURSY.

3. Wyniki oraz prace zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej.

 

 

Regulamin opracował:

Piotr Ceranowski, Andrzej Chojnacki