A A A

REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH

Regulamin przyjmowania dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych w Słupsku

w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418, z 2016 r. poz.35, poz. 64).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Nabór uczniów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej odbywa się na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

 2. O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, którzy przyjmowani są z urzędu.

 3. W roku szkolnym 2016/2017 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2009 r.

 4. Obwody publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Słupska określa uchwała Nr LXI/795/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów z późniejszymi zmianami.

 

§2

Kryteria określone przez organ prowadzący

dla uczniów spoza obwodu danej szkoły

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria podstawowe zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas pierwszego etapu rekrutacyjnego, na drugim etapie bierze się pod uwagę kryteria uzupełniające zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

 4. W postępowaniu rekrutacyjnym organ prowadzący ustala następujące kryteria podstawowe i uzupełniające, liczbę punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Wymagany dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Kandydat, który uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek

50 pkt

Oświadczenie

 

2

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek

50 pkt

Oświadczenie

3

Kandydat o stwierdzonej niepełnosprawności

30 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

4

Kandydat, który jest wychowywany przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna

30 pkt

Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu, lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

5

Kandydat, który jest objęty pieczą zastępczą

30 pkt

dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zmianami)

6

Kandydat, który jest wychowywany w rodzinie wielodzietnej

30 pkt

Oświadczenie

 

7

Kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku

30 pkt

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego co najmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów opatrzona prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej

8

Kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów pracuje w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek

20 pkt

Zaświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów z zakładu pracy o zatrudnieniu lub aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku samozatrudnienia

9

Kandydat, który posiada krewnych zamieszkujących w obwodzie wybranej szkoły, wspierających rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki

10 pkt

Oświadczenie

 

 1. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

 

§ 3

Terminarz postępowania rekrutacyjnego do klasy I szkoły podstawowej

  Etapy rekrutacji oraz terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 marca do

08 kwietnia 2016 r.

od 28 kwietnia do

02 maja 2016 r.

do Szkoły Podstawowej nr 8 do klasy sportowej – klasa pływacka – od 14 marca do 31 marca 2016 r

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa - pływacka)

01 kwietnia 2016 r.

06 maja 2016 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywnie wyniki prób sprawności fizyczne (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa - pływacka)

04 kwietnia 2016 r.

06 maja 2016 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 14 kwietnia 2016 r.

do 09 maja 2016 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 kwietnia 2016r.

25 maja 2016 r.

6

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25 kwietnia 2016 r.

27 maj 2016 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 kwietnia 2016 r.

31 sierpnia 2016 r.

8

Procedura odwoławcza

do 05 maja 2016 r.

 

9

Przekazanie uzasadnienia odmowy przyjęcia na wniosek rodzica

do 10 maja 2016 r.

 

10

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 17 maja 2016 r.

 

11

Rozpatrzenie odwołania

do 24 maja 2016 r.

 

 

 

§ 4

Komisja rekrutacyjna i listy kandydatów

 1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej.

 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 4. Listy umieszcza się w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

 

§ 5

Zasady przyjęcia do klasy ogólnodostępnej

 1. Podstawą przyjęcia do klasy ogólnodostępnej dziecka z obwodu jest złożenie przez rodziców/opiekuna prawnego zgłoszenia dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej w Słupsku, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie zgłoszenia w odpowiednim terminie, zgodnie z terminami określonym w § 3 niniejszego regulaminu.

 3. Podstawą przyjęcia do klasy ogólnodostępnej dziecka spoza obwodu jest złożenie przez rodziców/opiekuna prawnego wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej w Słupsku, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

 4. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie, zgodnie z terminami określonym w § 3 niniejszego regulaminu.

 

 

§ 6

Zasady przyjęcia do klasy sportowej

 1. W roku szkolnym 2016/2017 klasa sportowa o profilu pływackim zostanie utworzona w Szkole Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku.

 2. Do klasy sportowej może być przyjęte dziecko zamieszkujące w obwodzie jak i spoza obwodu szkoły.

 3. Zasady i sposób organizacji próby sprawności fizycznej opracowuje dyrektor szkoły.

 4. Podstawą przyjęcia do klasy sportowej dziecka z obwodu jest: złożenie przez rodziców/opiekuna prawnego zgłoszenia dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej w Słupsku, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, orzeczenia lekarza medycyny sportowej o bardzo dobrym stanie zdrowia, pisemnej zgody rodziców na realizację nauki w klasie sportowej oraz pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, zorganizowanej w szkole w terminie podanym w § 3 niniejszego regulaminu.

 5. Podstawą przyjęcia do klasy sportowej dziecka spoza obwodu jest: złożenie przez rodziców/opiekuna prawnego wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej w Słupsku, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, orzeczenia lekarza medycyny sportowej o bardzo dobrym stanie zdrowia, pisemnej zgody rodziców na realizację nauki w klasie sportowej oraz pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, zorganizowanej w szkole w terminie podanym w § 3 niniejszego regulaminu.

 

 

§ 7

Zasady przyjęcia do klasy integracyjnej

 1. W roku szkolnym 2016/2017 klasy integracyjne zostaną utworzone w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku.

 2. Podstawą przyjęcia do klasy integracyjnej dziecka z obwodu jest złożenie przez rodziców/opiekuna prawnego zgłoszenia dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej w Słupsku, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

 3. Podstawą przyjęcia do klasy integracyjnej dziecka spoza obwodu jest złożenie przez rodziców/opiekuna prawnego wniosku przyjęcie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej w Słupsku, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

 

 

§ 8

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem.

 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia kandydata do wybranego oddziału, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na odmowne rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

§ 9

Rekrutacja uzupełniająca

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do 24 sierpnia 2016 r.

 

 

§ 10

Przepisy końcowe

 1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 3. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

 4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.