A A A

REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI DO "0"

Regulamin przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych w Słupsku w roku szkolnym 2016/2017

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418, z 2016 r. poz.35, poz. 64).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola/oddziału przedszkolnego przeprowadza się w przedszkolu co roku w miesiącu marcu na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w poszczególnych oddziałach w przedszkolu.

 2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1.

 3. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola.

 4. Ilekroć w treści zasad przyjmowania dziecka do przedszkola jest mowa o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole miejskie w Słupsku, działające w ramach ustawy o systemie oświaty, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Słupsk,

 2. oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny w szkole podstawowej, działającej w ramach ustawy o systemie oświaty, dla której organem prowadzącym jest Miasto Słupsk,

 3. dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola miejskiego w Słupsku,

 4. dziecku – należy przez to rozumieć wychowanka przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Słupsku,

 5. kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola miejskiego w Słupsku,

 6. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Słupsk,

 7. prezydencie miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Słupska,

 8. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

 9. rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

 10. osobie samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

§ 2

Kandydaci do przedszkola

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata i do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 4. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego, w myśl obowiązujących przepisów, mogą być przyjmowane w ramach integracji, na ogólnie obowiązujących zasadach dzieci niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków lokalowych placówki), jeżeli nie wymagają one odrębnego trybu życia i specjalistycznej indywidualnej opieki oraz nie zagrażają bezpieczeństwu pozostałych wychowanków w oddziale.

 5. Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich.

   

§ 3

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 1. Rodzice w danym przedszkolu składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 1.

 2. Deklaracja zawiera:

 1. Imiona i nazwisko dziecka, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 2. imiona i nazwiska rodziców dziecka,

 3. adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka, miejsce pracy/pobierania nauki w systemie dziennym, numer telefonu do zakładu pracy,

 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka, o ile je posiadają,

 5. dodatkowe informacje o dziecku,

 6. deklarowany czas, w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu.

 1. Deklarację podpisują rodzice dziecka, zgodnie z sytuacją prawną i składają w kancelarii przedszkola.

 2. Deklaracje złożone po terminie, określonym w ust. 1 nie będą przyjmowane, co skutkuje koniecznością przystąpienia do procesu postępowania rekrutacyjnego.

 3. Rodzice potwierdzający wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu nie mogą brać udziału w rekrutacji do innych przedszkoli.

 4. Dzieci zmieniające przedszkole podlegają rekrutacji w nowej placówce, na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy, tj. zgodnie z zasadami określonym w § 4.

 5. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, o którym mowa w ust.6, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego gwarantowane.

 

§ 4

Etapy postępowania rekrutacyjnego

na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 2. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Słupska.

 3. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość, określoną liczbą pkt:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 30 pkt,

 2. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 30 pkt,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 30 pkt,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 30 pkt,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 30 pkt,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.

 1. W przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 4, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący, o różnej wartości, określonej liczbą pkt:

  1) kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 30 pkt,

  2) kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku – 30 pkt,

  3) kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – 20 pkt,

  4) kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną – 10 pkt.

   

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, komisja rekrutacyjna dokonuje ostatecznej decyzji.

 2. Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta Słupska, mogą się ubiegać o przyjęcie dziecka do przedszkola po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, czyli po 31 sierpnia jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

 3. Przepisy ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola integracyjnego i oddziału integracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 4. Kandydaci niepełnosprawni przyjmowani są do przedszkola/oddziału przedszkolnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 5. Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego lub do deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dołączają kserokopię decyzji dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego (oryginał do wglądu).

 

§ 5

Dokumentacja rekrutacyjna kandydatów do przedszkola/oddziału przedszkolnego

 1. Rodzice kandydata składają wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1 do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2.

 2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, rodzic może wskazać dwie kolejne placówki (przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej) – jako placówki drugiego i trzeciego wyboru.

 3. Wniosek zawiera:

 1. imię, nazwisko kandydata, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata,

 3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, miejsce i nazwa zakładu pracy/pobierania nauki w systemie dziennym, numer telefonu do zakładu pracy,

 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,

 5. wybrane przedszkola drugiego i trzeciego wyboru,

 6. dodatkowe informacje o kandydacie,

 7. deklarowany czas, w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu,

 8. kryteria rekrutacyjne.

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przez kandydata, o których mowa w § 4 ust. 4 i 5.

 2. Rodzice dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną wraz z wnioskiem dostarczają oryginał tego orzeczenia.

 

§ 6

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Proces rekrutacji do przedszkola organizuje dyrektor przedszkola, w tym:

 1. powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego,

 2. przyjmuje do przedszkola kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną,

 3. informuje prezydenta miasta o nieprzyjęciu dzieci z powodu braku miejsc w przedszkolu,

 4. jest organem odwoławczym od ustaleń komisji rekrutacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym,

 5. przekazuje wnioski kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola pierwszego wyboru, do placówek drugiego i trzeciego wyboru, o których mowa w § 5 ust. 2, jeżeli dysponują wolnymi miejscami lub do innych placówek dysponujących wolnymi miejscami w celu objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym,

 6. publikuje listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

 2. podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola, zawierającej imion i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej,

 3. sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

 1. Listy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 oraz w ust. 2 pkt 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ich umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola, w którym został złożony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście i opatrzonej podpisem dyrektora przedszkola.

 2. Jeżeli liczba dzieci, którym organ prowadzący ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Miasta Słupska i zgłoszonych podczas rekrutacji do przedszkola, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu i w placówkach drugiego i trzeciego wyboru oraz w innych przedszkolach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6, dyrektor przedszkola informuje prezydenta miasta o nieprzyjęciu dziecka. Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola, o których mowa w ust. 4, zawierają:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 2. imiona i nazwiska rodziców,

 3. adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka.

 1. Zgromadzone dane, o których mowa w ust. 4, przechowywane są przez okres dwóch lat od dnia przekazania tych informacji, na terenie przedszkola.

 2. Dane osobowe przyjętych kandydatów, zgromadzone w przedszkolu i w szkole z oddziałem przedszkolnym w celach postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

 3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do przedszkola zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które prowadziło postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

§ 7

Procedura odwoławcza

 1. W przypadku kiedy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, rodzic w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

 2. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od otrzymania wniosku rodzica.

 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji.

 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania rodzica.

 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 8

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, z zachowaniem zasad określonych w § 4.

 2. Postępowanie uzupełniające powinno się zakończyć w terminie do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przedszkole posiada wolne miejsca, wówczas nabór jest możliwy w ciągu całego roku szkolnego.

 

§ 9

Terminarz postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnychLp.Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 marca do

31 marca 2016 r.

od 4 maja do

13 maja 2016 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 1 kwietnia do

6 kwietnia 2016 r.

od 16 maja do

20 maja 2016 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 kwietnia 2016 r.

27 maja 2016 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 20 kwietnia

do 26 kwietnia 2016 r.

od 27 maja do

31 maja 2016 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

29 kwietnia 2016 r.

3 czerwca 2016 r.

6

Procedura odwoławcza

od 29 kwietnia 2016 r.

do 6 maja 2016 r.

 

7

Przekazanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

od 6 maja 2016 r.

do 11 maja 2016 r.

 

8

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 11 maja 2016 r.

do 18 maja 2016 r.

 

9

Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 18 maja 2016 r.

do 25 maja 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

Umowa o świadczenie usług w przedszkolu, będącą wolą przyjęcia, prowadzonym przez Miasto Słupsk

zawarta w Słupsku w dniu ………….……………. pomiędzy: 1. Miastem Słupsk – Przedszkolem Miejskim nr ………………………………………………………………

reprezentowanym przez dyrektora przedszkola …………………………………………………………………

działającego na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Słupska z dnia ……………………………………………..

zwanym dalej „Przedszkolem”

a

 1. Panią ………………………………………………..………………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego)

zwanym dalej „Rodzicem”

Panem ………………………………………………………………………………………………..…………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego)

zwanym dalej „Rodzicem”§ 1

Przedmiotem umowy jest zakres świadczeń realizowanych przez Przedszkole w czasie pobytu dziecka:

...........................................................................................................................

§ 2

W ramach niniejszej umowy Przedszkole zobowiązuje się do świadczenia usług:

 1. w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

 2. w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach zgodnie z zawartą we „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” bądź w „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego” deklaracją godzin;

 3. zapewnienie dziecku wyżywienia zgodnie z normami określonymi przez Ministerstwo Zdrowia w ramach obowiązującej stawki żywieniowej ustalonej przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

   

§ 3

Świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, obejmują:

 1. gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

 2. zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

 3. zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;

 4. gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka.

 

§ 4

Rodzic zobowiązuje się do ponoszenia miesięcznej opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole obejmującej:

 1. koszty wyżywienia tj. rzeczywiste, aktualne ponoszone koszty surowca zużytego do przyrządzania posiłków w wysokości stawki dziennej ustalonej przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym;

 2. dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.

   

§ 5

Przedszkole ma prawo do zmiany wysokości opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1, w przypadku ustalenia przez organ prowadzący – innej wysokości opłat.

 

§ 6

 1. Opłaty za Przedszkole naliczane są na podstawie procedury korzystania z systemu „iPrzedszkole”.

 2. Rodzic akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania przyjętej w Przedszkolu procedury korzystania z systemu „iPrzedszkole”.

   

§ 7

 1. Rodzic zobowiązuje się do uiszczania:

 1. opłaty, o której mowa w § 4 pkt 1 „z góry” do dnia 10 każdego miesiąca na konto bankowe Przedszkola nr ……………………………………… z dopisanym imieniem i nazwiskiem dziecka/dzieci;

 2. opłaty, o której mowa w § 4 pkt 2 „z dołu” do dnia 10 każdego miesiąca na konto bankowe Przedszkola nr ……………………………………… z dopisanym imieniem i nazwiskiem dziecka/dzieci.

 1. Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę. Decyduje data wpływu należności na konto przedszkola.

 2. Rodzicom z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot kosztów w wysokości aktualnie obowiązującej stawki żywieniowej. Rozliczenie kosztów wyżywienia dokonywane jest po zakończeniu miesiąca, a naliczaną opłatę pomniejsza się o przysługujący odpis żywieniowy z poprzedniego miesiąca (każdy dzień nieobecności).

 3. W przypadku zakwalifikowania dziecka do Przedszkola w trakcie miesiąca, w ciągu roku szkolnego, odpłatność naliczana jest od dnia zakwalifikowania dziecka (podstawa: roboczodzień).

 4. W przypadku nieuregulowania należności za Przedszkole w terminie powyżej jednego miesiąca płatniczego, Przedszkole zaprzestaje świadczenia usług, Dyrektor przedszkola rozwiązuje niniejszą umowę i występuje na drogę postępowania sądowego.

 5. Skreślenie dziecka z listy Przedszkola nie zwalnia Rodzica z obowiązku uregulowania powstałej zaległości.

§ 8

 1. Odpłatność, o której mowa w § 4, dotyczy miesięcy, w których pracuje Przedszkole.

 2. Umowa zawarta jest na okres od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2017r.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, obowiązują zasady kodeksu cywilnego.

   

§ 9

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

 

§ 10

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

…………………………… …………………………………… ………………………………..

czytelny podpis Rodziców/opiekunów prawnych dziecka  podpis Dyrektora przedszkola

 

 

 

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Dyrektora Przedszkola - w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka – danych osobowych naszych i dziecka, na przedstawianie wizerunku oraz tekstów go dotyczących w mediach.

 

 

……………………………………… ……………………………………..

czytelny podpis Rodziców/opiekunów prawnych dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Pieczęć przedszkola

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR ….........

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR …........

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA:

Imiona

 

Nazwisko

 

PESEL

 

Data

i miejsce urodzenia

 

W przypadku braku numeru PESEL – seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

Adres miejsca zamieszkania kandydata

Gmina

 

Miejscowość

Kod pocztowy

 

Ulica,

nr domu/nr mieszkania

 

 

 

2. DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE:

 

 

 

 

 

  3. WYBRANE PRZEDSZKOLE (drugiego i trzeciego wyboru):

Lp.

Nazwa przedszkola

1.

 

2.

 

 

4. DEKLAROWANY CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

od godz. - do godz.

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu (proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedź):

TAK

NIE

6.30 - 7.30

godzina płatna

 

 

7.30 – 12.30

5 godzin – realizacja podstawy programowej – godziny bezpłatne

 

 

12.30 - 13.30

godzina płatna

 

 

13.30 - 14.30

godzina płatna

 

 

14.30 - 15.30

godzina płatna

 

 

15.30 - 16.30

godzina płatna

 

 

 

5. DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ/OSOBY LUB PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD DZIECKIEM:

6. DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO/OSOBY LUB PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD DZIECKIEM:

imię

nazwisko

imię

nazwisko

Adres miejsca zamieszkania matki/opiekunki prawnej

Adres miejsca zamieszkania ojca/opiekuna prawnego

Gmina

 

Miejscowość Kod pocztowy

 

Gmina

 

Miejscowość Kod pocztowy

 

Ulica, nr domu/

nr mieszkania

 

Ulica, nr domu/

nr mieszkania

 

Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej–telefon, e-mail

 

 

Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego–telefon, e-mail

 

 

 

 

 

*(nazwa zakładu pracy lub szkoły, numer telefonu)

 

 

 

 

 

 

*(nazwa zakładu pracy lub szkoły, numer telefonu)

 

* właściwe zaznaczyć

 

7. KRYTERIA REKRUTACYJNE

Nr kryterium

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Liczba punktów ustalona przez organ prowadzący

Wymagane dokumenty/oświadczenie potwierdzające spełnienie wybranych kryteriów

1

Kandydat, który wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci – art. 20b Ustawy o systemie oświaty)

30 pkt

Oświadczenie. Potwierdzam spełnianie wybranego kryterium

.................................

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

2

Kandydat, który jest niepełnosprawny

30 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

3

Kandydat, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów, oboje rodziców/prawnych opiekunów lub rodzeństwo jest niepełnosprawne

30 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

4

Kandydat, który jest wychowywany samotnie przez ojca lub matkę

30 pkt

Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu, lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

5

Kandydat, który objęty jest pieczą zastępczą

30 pkt

Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zmianami)

6

Kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek

30 pkt

Oświadczenie. Potwierdzam spełnianie wybranego kryterium

.................................

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

7

Kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku

30 pkt

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego co najmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów opatrzona prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej

8

Kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie

20 pkt

Zaświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów z zakładu pracy o zatrudnieniu lub aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku samozatrudnienia, lub zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające informację o nauce w systemie dziennym

9

Kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną

10 pkt

Zaświadczenie o zakresie i wysokości świadczeń pomocy socjalnej

 

8. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:

 1. Świadoma/y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 2. Na prośbę dyrektora przedszkola przedstawię stosowne dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną lub rodzinną dziecka.

 3. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu korzystania dziecka z przedszkola, zgodnie z podpisaną Umową cywilno-prawną.

 4. W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych z opieką przedszkolną, a także na publikowanie wizerunku i wytworów mojego dziecka.

 5. O prawie wglądu do tych danych oraz możliwości ich zmiany zostałam/em pouczona/y.

 6. Zobowiązuję się do udzielenia niezwłocznie informacji na temat każdej zmiany dotyczącej danych podanych we wniosku.

 

 

Składane dokumenty potwierdzające spełnianie wybranego kryterium winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

 

 1. ...........................................................................

 2. ...........................................................................

 3. ...........................................................................

 4. ........................................................................... 

Słupsk, dnia …………………….…… …………………..……..…… …………………………………

czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Decyzja Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr …… w Słupsku z dnia …………………….………

 1. przyjmuję dziecko od dnia…………………..………….……. do Przedszkola Miejskiego nr …………

…………………………………………………….……………………………………………………………..

 1. nie przyjmuję dziecka1 do w/w przedszkola z powodu (uzasadnienie odmowy przyjęcia): …...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2. przekazuję wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola drugiego, trzeciego wyboru (lub innego dysponującego wolnymi miejscami) tj. do Przedszkola Miejskiego nr …...............................................

 

Podpis Dyrektora WE UM w Słupsku: data: Podpis Dyrektora przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

 

 

Pieczęć przedszkola

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU NR …..

ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR …..

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA:

Imiona

 

Nazwisko

 

PESEL

 

Data

i miejsce urodzenia

 

W przypadku braku numeru PESEL – seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

Adres miejsca zamieszkania kandydata

Gmina

 

Miejscowość

Kod pocztowy

 

Ulica,

nr domu/nr mieszkania

 

 

 

2. DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE:

 

 

 

 

 

 

3. DEKLAROWANY CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

od godz. - do godz.

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu (proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedź):

TAK

NIE

6.30 - 7.30

godzina płatna

 

 

7.30 – 12.30

5 godzin – realizacja podstawy programowej – godziny bezpłatne

 

 

12.30 - 13.30

godzina płatna

 

 

13.30 - 14.30

godzina płatna

 

 

14.30 - 15.30

godzina płatna

 

 

15.30 - 16.30

godzina płatna

 

 

 

4. DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ/OSOBY LUB PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD DZIECKIEM:

5. DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO/OSOBY LUB PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD DZIECKIEM:

imię

nazwisko

imię

nazwisko

Adres miejsca zamieszkania matki/opiekunki prawnej

Adres miejsca zamieszkania ojca/opiekuna prawnego

Gmina

 

Miejscowość Kod pocztowy

 

Gmina

 

Miejscowość Kod pocztowy

 

Ulica, nr domu/

nr mieszkania

 

Ulica, nr domu/

nr mieszkania

 

Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej–telefon, e-mail

 

 

Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego–telefon, e-mail

 

 

 

 

 

*(nazwa zakładu pracy lub szkoły, numer telefonu)

 

 

 

 

 

 

*(nazwa zakładu pracy lub szkoły, numer telefonu)

 

* właściwe zaznaczyć

 

 

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:

  1. Świadoma/y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

  2. Na prośbę dyrektora przedszkola/szkoły przedstawię stosowne dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną lub rodzinną dziecka.

  3. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu korzystania dziecka z przedszkola, zgodnie z podpisaną Umową cywilno-prawną.

  4. W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych z opieką przedszkolną, a także na publikowanie wizerunku i wytworów mojego dziecka.

  5. O prawie wglądu do tych danych oraz możliwości ich zmiany zostałam/em pouczona/y.

  6. Zobowiązuję się do udzielenia niezwłocznie informacji na temat każdej zmiany dotyczącej danych podanych w deklaracji.

 

 

 

Słupsk, dnia …………………….…… …………………..……..…… …………………………………

czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych

 

 

 

 

 

Słupsk, dnia ………………………… …………………………………………………..

podpis Dyrektora przedszkola

1 rodzicom przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia nie przyjęcia dziecka do przedszkola