A A A

KONKURS NA LOGO

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 W SŁUPSKU

I. Organizator konkursu

1.Organizatorem konkursu na opracowanie logo MSU jest Mały Samorząd Uczniowski.

II. Cel i przedmiot konkursu

1.Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Małego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku.

2.Logo wykorzystywane będzie przez Mały Samorząd Uczniowski do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3.Konkurs trwa od 1.02.2016 r. do 10.03.2016 r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1.W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2.Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
3.Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi
w regulaminie.
4.Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5.Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz SP5 w Słupsku.
6.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1.Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2.Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3.W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4.Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
•być czytelne i łatwe do zapamiętania,
•być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
•wzbudzać pozytywne emocje.
•Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
1.Prace należy składać w estetycznej formie, opatrzonej hasłem „Konkurs na logo szkoły”, w której uczestnik podaje:
•imię i nazwisko,
•klasę,
•płytę z nagraną pracą jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową
w oryginalnym formacie oraz skompresowany do formatu JPG wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1.Prace należy składać do dnia 10.03.2016 r. do opiekunów MSU lub wychowawców
2.Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie
konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3.Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4.Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
•zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
•oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
•czytelność i funkcjonalność projektu,
•estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych

1.Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
•p. Renata Gwardzik
•p. Andrzej Chojnacki
•p. Karolina Machutta-Gałązka

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1.W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2.Dla zwycięzców przewidziane są nagrody
3.Planowana data ogłoszenia wyników 15.03.2016 r.
4.Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.