A A A

DZIECKO SZEŚCIOLETNIE

 

Tytuł działania

Wspólnie, zdrowo i bezpiecznie

Mam 6 lat i jestem aktywny

Odbiorcy

Uczniowie klas pierwszych (w tym dzieci 6-letnie).

Uczniowie klas 3, którzy rozpoczęli edukację szkolną w wieku 6 lat - kontynuacja programu

od klasy 1.

Cel

podjętych działań

Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju dziecka sześcioletniego podejmującego naukę. Zapewnienie dzieciom sześcioletnim przyjaznej i bezpiecznej adaptacji w edukacji szkolnej.

Promowanie osiągnięć uczniów 6-letnich.

Skrócony

opis działania

1.Akcja Lekki plecak - konkurs dla ucz. kl. 1

2.Ślubowanie uczniów klas I pod hasłem Bezpiecznie w szkole, w domu i na ulicy

3.Sportowe powitanie - konkurencje sportowe z tematem przewodnim Fair-play

4.Impreza integrująca uczniów wszystkich kl. I - gry i zabawy ruchowe z elementami edukacji zdrowotnej pod hasłem Wspólnie, zdrowo i bezpiecznie

5.Mam talent - prezentacja zdolności i umiejętności najmłodszych uczniów

6.Impreza międzyszkolna Dzieci-Dzieciom - integracja uczniów kl. 1 z oddziałów integracyjnych ze Słupska i okolic

7.Pierwsza pomoc przedmedyczna - udział 6-latków w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

8.Turniej piłki nożnej

9.Szkolny Tydzień Kolędniczy przygotowanie Jasełek i kolędowanie po klasach

10.Udział klas I w projektach profilaktycznych miejskich i ogólnopolskich:

Kapitan Juka-Bezpieczeństwo, Bezpiecznie przez cały rok, Bezpieczne dziecko

11.Happening Zawsze w cenie ruch i zdrowe jedzenie

12.Zajęcia rytmiczne

13.Udział w cyklicznych spektaklach, koncertach, wycieczkach programowych

Udział uczniów w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mam 6 lat organizowanym przez MEN

1.Udział w konkursach plastycznych

2.Udział w zajęciach plastycznych prowadzonych w ramach projektów unijnych, zajęciach plastycznych w Zamku Książąt Pomorskich, Ceramikarni

3.Przygotowanie apeli, przedstawień (jasełka, przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka), uczestnictwo w zajęciach koła teatralnego)

4.Udział w konkursach recytatorskich

5.Udział w zajęciach zespołu muzycznego

6.Udział w zajęciach koła języka niemieckiego - zgłoszenie do Jubileuszowej X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego - przygotowanie przedstawienia na konkurs teatralny

7.Udział w lekcjach muzealnych prowadzonych

w Zamku Książąt Pomorskich

8.Udział w zawodach sportowych, zajęciach na basenie, akcjach prozdrowotnych (Mleko

w szkole, Owoce i warzywa - udział w happeningu Zawsze w cenie ruch i zdrowe jedzenie)

9.Udział w ogólnopolskim projekcie Planeta energii
10.Udział w akcjach charytatywnych (Góra Grosza, Kartka dla Oliwki, Robótka, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska) - rozwój postaw społecznych, nabycie umiejętności dzielenia się z innymi.
11.Zajęcia otwarte dla nauczycieli - prezentowanie i promowanie umiejętności dzieci 6-letnich.
12.Udział w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Piątka”

(Uczę się, ćwiczę, potrafię, działam, Kiedy jesteśmy razem, to wszystko jest łatwiejsze)

13.Lekcje otwarte dla nauczycieli ze szkoły

i z miasta Słupska

14.Obserwacje zajęć pozalekcyjnych (koło języka niemieckiego) w ramach ewaluacji zewnętrznej

Efekty realizowanego działania

Nastąpi:

-wzmożenie poczucia przynależności do społeczności szkolnej

-zgodne współdziałanie i współpraca w grupie - integracja z rówieśnikami

i całą społecznością szkolną

-ukształtowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia

-wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego zachowania w szkole i poza szkołą

-rozwój zdolności i zainteresowań

-kultywowanie tradycji szkolnych, narodowych

 

Nastąpi:

-promowanie umiejętności uczniów w środowisku szkolnym i lokalnym

-wzrost zdolności i zainteresowań przedmiotowych, artystycznych i sportowych dzieci

-podniesienie samooceny i umocnienie wiary we własne siły

-pełne wykorzystanie kreatywności i potencjału twórczego dzieci

-opanowanie języka obcego na poziomie umożliwiającym nawiązywanie pierwszego kontaktu

-ukształtowanie postawy szacunku dla kultury regionu

-wzrost sprawności fizycznej uczniów, rozwój aktywności ruchowej i prozdrowotnej

-nabycie wiedzy dotyczącej bezpiecznego i oszczędnego obchodzenia się z prądem

-rozwój postaw społecznych, nabycie umiejętności dzielenia się z innymi.